Niezalogowany
zmień rozmiar:

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI:

 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Katowice rozpoczyna się dnia 06 lipca 2020 r. o godz. 9.00

O przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Katowice na rok szkolny2020/2021 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Katowice.

Dzieci, które na dzień 01.09.2020r. będą miały ukończone 2,5 roku (urodzone do dnia 29.02.2018r.) mogąbyć przyjęte do placówki, jeżeli po zakończeniu podstawowego postępowania rekrutacyjnego placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami i może przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne uzupełniające. Należy podkreślić, że nabór do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest prowadzony w Katowicach jako nabór podstawowy i uzupełniający.

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie https://uzupelniajaca-katowice.nabory.pl/lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie, który można pobrać w dowolnej placówce przedszkolnej. We wniosku można wybrać maksymalnie3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionejwe wniosku jako pierwsza) w terminie od 06 lipca do 09 lipca 2020 r.

 

WAŻNE TERMINY:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 9.03.2020 roku do 13.03.2020 roku

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 16.03.2020 roku od godz. 09:00 do 27.03.2020 roku do godz. 15:00

od 06.07.2020 roku od godz. 09:00 do 09.07.2020 roku do godz. 15:00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe

od 23.03.2020 roku od godz. 8:00 do 31.03.2020 roku do godz. 15:00

od 08.07.2020 roku od godz. 8:00 do 13.07.2020 roku do godz. 10:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

17.04.2020 roku o godz. 15:00

27.07.2020 roku o godz. 13:00

5.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 20.04.2020 roku od godz. 09:00 do 27.04.2020 roku do godz. 15:00

od 27.07.2020 roku od godz. 13:00 do 30.07.2020 roku do godz. 15:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

04.05.2020 roku o godz. 9:00

03.08.2020 roku o godz. 9:00

 

 

 

Zarządzenie nr 783/2020 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzaniapostępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminówskładania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych wpublicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowaniaprzedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a takżeoddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych, klas wyższych niż klasapierwsza szkół podstawowych, oraz podania do publicznej wiadomości kryteriówbranych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, atakże dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbępunktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

USTAWOWE KRYTERIA NA PIERWSZYM ETAPIE REKRUTACJI

wynikające z art. 131 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14grudnia 2016 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 1148 z póź.zm.)

 

NR

KRYTERIUM

LICZBA PUNKTOW

WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

1

wielodzietność rodziny kandydata

100 pkt

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2

niepełnosprawność kandydata

100 pkt

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2019 poz. 1172 z późn.zm.) - składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

3

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100 pkt

4

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100 pkt

5

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100 pkt

6

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

100 pkt

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  - składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata  oraz w każdym z powyższych przypadków oświadczenie o nie wychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem

7

objęcie kandydata pieczą zastępczą

100 pkt

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2019 poz. 1111 z późn.zm.) -  składany w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

KRYTERIA NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/764/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonychprzez miasto Katowice branych pod uwagę na drugim etapie postępowaniarekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriówi dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia wraz z WyrokiemWojewódzkiego Sądu Administracyjnego o sygnaturze akt. IV SA/GI582/18 z dnia 17września 2018r.

 

NR

KRYTERIUM

LICZBA PUNKTÓW

WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

1

dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w publicznym przedszkolu (z wyłączeniem dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego)

32 pkt

numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;

2

dziecko zgłaszane do przedszkola, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało do przedszkola wskazanego we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu

16 pkt

oświadczenie rodzica o rekrutacji dziecka jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w placówce wskazanej we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu

3

dziecko, którego oboje rodzice pracują/studiują w systemie studiów dziennych stacjonarnych, kryterium stosuje się również w stosunku do rodzica samotnie wychowującego dziecko

8 pkt

oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym

4

dziecko, które uczęszczało do żłobka w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja

4 pkt

zaświadczenie wydane przez żłobek potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka


5

dziecko rodzica objętego opieką Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej (MOPS) lub rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), aktywnie poszukującego pracy oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

2 pkt

oświadczenie rodzica o objęciu rodziny opieką MOPS, w tym o wsparciu asystentem rodziny, oświadczenie rodzica o objęciu rodziny nadzorem kuratora, zaświadczenie PUP o zarejestrowaniu rodzica i aktywnym poszukiwaniu przez rodzica pracy

 

 

 

Rekrutacja ID: 115; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 364;